EnglishSlovenskyČesky

Svépomocná montáž rekuperační jednotky

(Přehled nežádoucích provozních stavů)

Na základě několikaletých zkušeností s provozem malých rekuperačních jednotek všech řad EHR, WHR, AKOR, VHR  (na http://www.solerpalau.com/ označené pro ostatní trhy jako IDEO Ekowatt a Akor), a kterých jsou v současné době v provozu desítky tisíc, chceme na základě dotazů uživatelů upozornit na úskalí, která se mohou objevit při svépomocné montáži, která někdy nerespektuje závazná montážní doporučení výrobce a obecné zásady odborné montážní praxe pro vzduchotechnická zařízení.

Dodržení všech pravidel odborné montáže lze nejsnáze dosáhnou použitím odborné montážní firmy, která je vyškolena výrobcem a obeznámena dokonale se zařízením, jeho instalací, s naprogramováním elektroniky a zaregulováním vzduchotechnického systému. Seznam autorizovaných montážních firem Vám poskytneme při nákupu zařízení. Zaručených výsledků lze dosáhnout zejména v případě, že je na malou vzduchotechniku s rekuperací zpracován projekt autorizovaným inženýrem (dle zák. č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných inženýrů, ve znění pozdějších předpisů zák. 224/203 Sb. a změny právních předpisů nabytím účinnosti zák. 183/2006 Sb., dále zák. č. 130/2008 Sb. a 189/2008 o uznávání odborné kvalifikace).

V žádném případě nedoporučujeme instalovat rekuperační systémy a rozvody vzduchu svépomocně podle „zaručených“ doporučení „anonymních odborníků“, kteří na různých blozích dávají často kuriózní a nebezpečné rady, které jsou schopny systémy znehodnotit. Protože povětšinou vystupují anonymně, nelze jejich úmysly, motivaci k masivní publikační činnosti ani odbornou způsobilost nijak ověřit. V případě zájmu budoucích uživatelů rekuperačních jednotek o prohloubení znalostí v této problematice doporučujeme místo investigativního „googlování“ bez záruky zakoupit odbornou literaturu se zárukou terminologie i obsahu (např. „Vzduchotechnika - Gebauer, Rubinová, Horká“, „Větrání a klimatizace -  Chyský, Hemzal“, „Klimatizace a větrání – Rubina, Rubinová“ nebo jakoukoliv jinou).

Pokud se přesto rozhodnete provést instalaci zařízení svépomocí nebo použijete k instalaci montážní firmu, která nemá zkušenosti s použitým zařízením nebo s montáží vzduchotechnického zařízení obecně, můžete se potkat s následujícími situacemi.

1. KONDENZACE VODY A JEJÍ VYTÉKÁNI V NEŹÁDOUCÍCH MÍSTECH

- Kondenzace vody na přívodním potrubí

Často lze při svépomocných instalacích nalézt případy, kdy je rekuperační jednotka připojena neizolovaným potrubím. Taková instalace patří mezi zakázané instalace rekuperačních jednotek. Pokud je například přívodném neizolovaným potrubím přiváděn vzduch o teplotě -12°C a potrubí prochází vytápěným prostorem s teplotou +22 °C a relativní vlhkostí 50%, zkondenzuje na vnější straně potrubí směrem do místnosti i více jak 1 litr vody za hodinu. Kondenzát zatéká do pláště rekuperační jednotky, kde může vyřadit z provozu elektroniku a lineární pohony obtoku. Voda vytéká pod pláštěm na spodní straně jednotky mimo hrdlo odvodu kondenzátu. Při použití vzduchovodů Elektrodesign doporučujeme sílu izolace 50 mm minerální vaty (Termovent). 

- Kondenzace vody na vzduchovodu odpadního vzduchu

Neizolované potrubí na straně odpadního vzduchu patří mezi zakázané instalace rekuperačních jednotek. O tvorbě kondenzátu a jeho množství platí to samé, jako v předchozím případě. Stejně tak kondenzát zatéká do pláště rekuperační jednotky, kde může vyřadit z provozu elektroniku a lineární pohony obtoku. Voda vytéká pod pláštěm na spodní straně jednotky mimo hrdlo odvodu kondenzátu. Při použití vzduchovodů Elektrodesign doporučujeme sílu izolace 50 mm minerální vaty (Termovent).

- Zamrzání odvodu kondenzátu

Jednotky doporučujeme instalovat v provozních místnostech, kde je teplota trvale v kladných hodnotách. Některé jednotky vyžadují pro správnou funkci protimrazové ochrany instalaci v místnostech s minimální teplotou + 15°C. Vždy je nutno dodržet předepsaný sklon jednotky pro řádný odvod kondenzátu, náklon směrem k přední stěně patří mezi zakázané způsoby instalace.  V místnostech, kde může být teplota pod bodem mrazu nelze některé jednotky vůbec instalovat. U ostatních je nutno instalovat pro odvod kondenzátu sifon, opatřený některým typem vytápění (rohože, kabely apod.) Takto upravené sifony nejsou naší společností dodávány.

- Kondenzace vody na a ve vzduchovodech

Ke kondenzaci vody může dojít uvnitř všech vzduchovodů na straně odpadního vzduchu, pokud nejsou izolované a procházejí chladnými prostorami (půdy, nevytápěné části domu apod.). Voda protéká vzduchovody, hromadí se nebo vytéká v nejnižším bodě soustavy.

Ke kondenzaci vody může dojít na všech vzduchovodech na straně přívodu čerstvého vzduchu do jednotky, pokud nejsou izolované a procházejí teplými prostorami (např. vytápěné části domu apod.). Voda stéká volně s potrubí do míst, kterými prochází.

2. ZÁPACH Z POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

V případě, že je odvod kondenzátu z jednotky sveden přímo do kanalizačního potrubí, může za určitých okolností dojít k pronikání zápachu do vzduchovodů. K tomu může dojít následujícím mechanizmem.

- Poškození těsnosti výměníku

Někteří uživatelé v rámci „potěchy“ s technickým zařízením často vytahují, případně myjí protiproudý výměník. Taková činnost vede k poškození těsnění jednotky a dochází k pronikání vzduchu mezi stranou přívodu a odvodu. Jednotka je při expedici testována na těsnost, proto se uvedená činnost nedoporučuje.

- Vyschnutí sifonu

Pokud dojde k vyschnutí sifonu, a to je v létě samozřejmé, proniká pach z kanalizačního potrubí do jednotky a netěsnostmi do vzduchovodů a dále do pobytových míst.  Z uvedených důvodů doporučujeme svést kondenzát do míst, kde je jiný trvale zavodněný sifon nebo do dešťových svodů a podobně.

3. ZAMRZÁNÍ REKUPERAČNÍHO VÝMĚNÍKU

V rekuperačních deskových výměnících dochází průchodem vlhkého teplého odpadního vzduchu a studeného přívodu čerstvého vzduchu ke kondenzaci vodních par na straně odpadního vzduchu. Uvedenému ději nelze zabránit. Kliknutím zde se můžete přesvědčit o poměrech v jednom náhodně zvoleném pracovním bodě výměníku, který může nastat v zimním období a o množství vody, které v jednotce zkondenzuje a díky výstupní teplotě odpadního vzduchu namrzá. 

- Kondenzát v rekuperační jednotce za určitých teplotně vlhkostních podmínek vždy zamrzá. Zamrzání je odstraňováno takzvaným „odmrazovacím“ procesem, který trvá s klesající venkovní teplotou čím dál tím delší dobu. V průběhu tohoto cyklu jednotka méně plní svoji větrací funkci, protože musí vnitřním teplým vzduchem odmrazit výměník a sníží množství přívodního čerstvého vzduchu.

- Mimo to je v tomto režimu jednotka značně hlučná, protože odvodní ventilátor se snaží zamrznutým výměníkem protlačit velké množství teplého vnitřního vzduchu. Často je slyšet z jednotek i šelest padající námrazy a tekoucí vody odvodem kondenzátu. U některých jednotek je přímo v návodu doporučení, že jednotky s vysokou účinností lze provozovat pouze do určité teploty pod bodem mrazu (obvykle do max. -7 až -8°C).

- U jednotek EHR, které jsou provozovány při teplotách přívodního vzduchu pod - 7° C, doporučujeme vždy použít předehřev vzduchu zemním kolektorem, zemním kapalinovým výměníkem, vodním ohřívačem MBW nebo elektrickým ohřívačem MBE. Další možností je termostaticky ovládaná směšovací klapka na přívodu čerstvého vzduchu, která umožňuje rychlé odmrazení výměníku.

- Při odmrazovacím cyklu je indikována nejnižší vnější teplota -7°C, což je limitní teplota pro funkci protimrazové ochrany výměníku, nižší teplota již není indikována a protimrazová funkce je trvale v provozu. Indikace nejnižší teploty -7°C není poruchou, ale je funkcí protimrazové ochrany.

Zamrzání výměníků je fyzikálně podmíněné, je vlastností všech rekuperačních výměníků a lze jej omezit pouze vpředu vyjmenovanými prostředky.

4. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZANESENÍ FILTRŮ

Chybová hlášení, která znamenají zanesení filtrů (zvětšení jejich tlakové ztráty) jsou odvozována od tachogenerátoru EC motorů, která díky regulační smyčce „konstantního průtoku“ poskytuje informaci o potřebě vyšších otáček k dosažení stejného průtoku. V zimním období je tato chybová hláška generována i při zamrznutí výměníku, který zvyšuje tlakovou ztrátu (stejně jako zanesené filtry) a ventilátory se ji snaží překonat zvýšením otáček.

5. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ OBTOK VÝMĚNÍKU (BY PASS)

Chybová hláška obtoku výměníku je generována při skutečné poruše, většinou způsobené zatečením kondenzátu podle bodu 1. a bodu 2., kdy kondenzát zateče pláštěm jednotky do systému lineárního pohonu obtoku a ten zamrzne. Jedinou možností je vypnutí jednotky a její odmrazení. Vždy je nutná návštěva servisního technika, oprava instalace vzduchovodů, způsobující zatékání kondenzátu a jeho následné zamrznutí.

6. PORUCHY ELEKTRONIKY MOTORŮ A FILTRU ODRUŠENÍ

K poruše elektronických dílů, jako jsou drivery EC motorů a bloky filtrů odrušení dochází výlučně po zatečení kondenzátu pláštěm jednotky z neizolovaných nebo vadně instalovaných vzduchovodů dle bodu 1. a bodu 2. Signálem je vytékání vody z jednotky mezi pláštěm a tepelnou izolací. Po demontáži vytéká kondenzát i z elektroniky.

7. MONTÁŽ, PROVOZ  A ZÁRUKA

Vždy je nutno dbát na následující pokyny, podrobnosti jsou uvedeny v návodu k používání a montáži, další informace na www.elektrodesign.cz.

- Rekuperační jednotku je možno připojit výlučně dostatečně tepelně izolovaným potrubím tak, aby nedošlo ke stékání kondenzátu na jednotku (nebezpečí poškození elektroniky a obtoku výměníku/by-passu)

- Při provozování jednotky při extrémě nízkých teplotách je nutno použít předehřev čerstvého vzduchu pomocí zemního kapalinového/vzduchového výměníku nebo elektrického ohřívače MBE (jinak může dojít podle klimatických podmínek k zamrzání protiproudého výměníku jednotky a obtoku výměníku/by-passu)

- Není povoleno připojovat do rekuperační jednotky odpadní vzduch ze sušiček prádla, krbů a topenišť, kuchyní a jiných zdrojů horkého vzduchu.

- V zimním období nesmí obsluha použít ruční volbu obtoku výměníku (by-passu), jinak může dojít k zamrznutí klapky obtoku výměníku, výměníku a jejich poškození.

- Instalace jednotky musí být v prostorech s kladnou teplotou, odvod kondenzátu z jednotky musí být proveden tak, aby za žádných provozních stavů nemohlo dojít k zamrznutí kondenzátu v jednotce nebo v odpadním potrubí.

- Záruka se nevztahuje na zařízení poškozené nedodržením závazných pokynů pro montáž a používání jednotky a vpředu uvedených pokynů.

- Pokud součtová teplota odpadního vzduchu z místností na vstupu do jednotky přesáhne 24°C a zároveň je venkovní teplota nižší alespoň o 1°C, dojde automaticky k zapnutí funkce „free cooling“ (chlazení venkovním vzduchem) pomocí zapnutí obtoku výměníku/by-passu.

- Mezi stiskem klávesy na dálkovém ovladači a spuštěním funkce může dojít v závislosti na druhu funkce až k několikaminutovému zpoždění díky sériovému přenosu dat vysílačem, nejedná se o závadu ale funkční vlastnost.

Pokud u vašeho zařízení dochází k poruchám, uvedeným pod body 1. až 6., proveďte kontrolu nebo se obraťte na instalační firmu, aby provedla kontrolu montáže jednotky a vzduchovodů. Pokud takové opatření nevede k žádanému výsledku, obraťte se prosím na náš servisní dispečink.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)