EnglishSlovenskyČesky

Rozdiely typového štítku ventilátora a štítku motora

Časté dotazy zákazníkov a projektantov sa týkajú skutočnosti, že na ventilátoroch sa niekedy môžu nachádzať dva druhy štítkov s rôznymi údajmi o výkone P(W) a prúde I(A). Uvedená situácia, napriek tomu že je v súlade s najlepšou výrobnou praxou, vedie niekedy ku zmätkom pri uvádzaní zariadenia do prevádzky a vystavovaní revíznych správ.

Štítok na skrini ventilátora
je dodávaný výrobcom ventilátora a vzťahuje sa k menovitým parametrom ventilátora. Rešpektuje elektrické parametre súvisiace s povolenými využiteľnými čiastkami momentovej respektíve výkonovej charakteristiky ventilátora. Na štítku ventilátora je uvedená hodnota výkonu na hriadeli motora upravená o hodnotu účinnosti a ďalej tomu zodpovedajúca maximálna hodnota odoberaného prúdu v povolenom pracovnom bode ventilátora. (Viac o povolených pracovných oblastiach a priebehu výkonu na hriadeli pri axiálnych, radiálnych a diagonálnych ventilátoroch viď Vetranie a klimatizácia, Chyský, Hemzal a kolektív, strana 200).

Štítok na motore
je dodaný výrobcom motora a obsahuje iba maximálne menovité elektrické parametre motora bez súvislosti s vlastným výkonom ventilátora. V prípade, že sú motory dodávané z rady štandardných výkonov, môžu byť hodnoty výkonu a prúdu na skrini ventilátora a na motore výrazne iné. Na typovom štítku motora sú okrem ďalších uvedených tiež maximálne menovité hodnoty výkonu motora a tomu zodpovedajúce hodnoty prúdu.

Dimenzovanie istenia (okrem Exe ventilátorov)
Z pohľadu dimenzovania istenia pri ventilátoroch pre normálne prostredie môžu nastať nasledujúce prípady (výnimku tvoria Exe ventilátory, kde sa istenie dimenzuje výlučne podľa parametrov na štítku motora):

– ventilátor má len štítok na skrini ventilátora - výrobca ventilátora si vyrába vlastné motory a nepoužíva typové asynchrónne motory z výkonových radov, istenie sa vykonáva podľa menovitých parametrov uvedených na štítku ventilátora
– ventilátor má len štítok na motore - ventilátor používa typový motor z normovaných výkonových radov, dimenzovanie istenia sa vykonáva podľa menovitých hodnôt uvedených na štítku motora
– ventilátor má štítok na skrini aj štítok na motore - hodnoty elektrických parametrov na štítku motora môžu výrazne prekračovať hodnoty uvedené na štítku ventilátora, ventilátor nevyužíva plne výkonové možnosti motora, ktorý je vďaka hrubým výkonovým radám predimenzovaný, dimenzovanie istenia sa vykonáva podľa nižšej hodnoty na štítku ventilátora
– ventilátor má štítok na skrini aj štítok na motore - hodnoty elektrických parametrov na štítku motora môžu byť nižšie než hodnoty uvedené na štítku ventilátora, ventilátor vďaka svojej konštrukcii chladí prúdom vzduchu typový motor, ktorý je tak možné viac zaťažiť a prekročiť hodnotu jeho typového výkonu (typový motor je bežne konštruovaný na prevádzku bez cudzieho chladenia), dimenzovanie istenia sa v takomto prípade vykonáva podľa vyššej hodnoty elektrických parametrov na štítku ventilátora. Uvedené sa týka nielen výkonu motora ale aj teplotných parametrov (typové motory s prevádzkovou teplotou do 40°C prevádzkované vo ventilátoroch v prúde vzduchu s nižšom než štítkovom výkone dá sa takto v niektorých prípadoch prevádzkovať napríklad do 70°C).

Dôležité upozornenie 1
Pri ventilátoroch pre obyčajné prostredie sú elektrické hodnoty uvedené na štítku ventilátora vždy rozhodujúce pre dimenzovanie istenia. Hodnoty na štítku ventilátora majú vždy prednosť pred údajmi uvedenými v rôznych katalógoch. Údaje v katalógoch sú orientačné a nemusia byť aktuálne z dôvodu trvalej inovácie výrobkov, ktorých je cez 7000.

Dôležité upozornenie 2
Pri ventilátoroch nevýbušných je situácia rozdielna. Pre dimenzovanie istenia sú pri Exe ventilátoroch záväzné hodnoty uvedené na štítku motora. Ide predovšetkým o vypínaciu dobu te a hodnotu Ik/In. Vypínacia doba je uvedená na štítku motora, nesmie byť prekročená a súvisí s maximálnym dovoleným oteplením motora. Pomerná hodnota Ik/In označuje násobok rozbehového a menovitého prúdu ventilátora. Podľa oboch týchto hodnôt je nutné nastaviť prúdovú ochranu ventilátora.

Katalógové hodnoty
Údaje v katalógoch sú orientačné a nemusia byť z dôvodu trvalej inovácie výrobkov aktuálne, predovšetkým v prípade používania typových radov motorov rôznych výrobcov sú niektoré hodnoty odlišné, nemá to však vplyv na funkčnosť ventilátora.

Hodnoty na štítku motora alebo ventilátora pri ventilátoroch do normálneho prostredia majú vždy prednosť pred údajmi uvedenými v rôznych katalógoch. Údaje v katalógoch sú orientačné a nemusia byť z dôvodu trvalej inovácie výrobkov aktuálne.

Hodnoty na štítku Exe motora pri Exe ventilátore majú vždy prednosť pred údajmi uvedenými v rôznych katalógoch. Údaje v katalógoch sú orientačné a nemusia byť z dôvodu trvalej inovácie výrobkov aktuálne.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)