EnglishSlovenskyČesky

Poruchy a reklamace elektromotorů

Nejčastější poruchou ventilátoru je elektrická nebo mechanická porucha elektromotoru. Diagnostika poruchy elektromotoru je komplexní disciplína a určit příčinu mechanické nebo elektrické poruchy elektromotoru je bez znalosti provozních podmínek ventilátoru i pro specializované pracoviště naší společnosti velmi obtížné. Samotné moderní elektromotory mají podle údajů výrobců poruchovost v řádu 0,00005. Po namontování elektromotoru do ventilátoru statistika naší společnosti eviduje hodnotu 0,004 s tím, že 99% reklamací je způsobeno poruchou elektromotoru, z toho pouze cca 0,3% poruch je výrobci elektromotorů uznáno jako reklamace. Přesto lze některé poruchy a jejich příčiny celkem snadno odhalit. Poruchy elektromotorů lze pro jednoduchost rozdělit následně.

Porucha ložisek
je mechanickou závadou, která může mít velké množství elektrických, mechanických a „vzduchotechnických“ příčin. Zkrácený rozbor naleznete na našich webových stránkách ve FAQ „Životnost ložisek“. Poruchy ložisek jsou prakticky vždy poruchou způsobenou vadným provozováním, pouze zanedbatelnou část reklamací výrobce ložisek označí za oprávněnou.

Porucha vinutí elektromotoru
je elektrickou závadou, mající původ ve spálení vinutí díky proudovému přetížení, elektrickému průrazu ve vinutí nebo ve zhoršeném izolačním stavu.

Spálené vinutí elektromotoru
je způsobeno tepelným přetížením vinutí v důsledku
– výkonového přetížení motoru nevhodným pracovním bodem ventilátoru
– výpadku fáze u třífázových motorů
– odpojení rozběhového vinutí u kondenzátorových motorů
– nepoužití správné proudové ochrany u motoru bez ochrany ve vinutí
– nezapojení ochrany u motorů s tepelnou ochranou ve vinutí
– výkonového přetížení motoru po poruše ložisek
– tepelného přetížení motoru díky častému spouštění bez odvedení ztrátového tepla po spouštění, tomuto přetížení odolávají pouze motory s vestavěnou ochranou
– zamezení přívodu chladicího vzduchu do motoru
– snížení zatížitelnosti elektromotoru v důsledku zvýšení ztrát v magnetických obvodech při napěťové nebo frekvenční regulaci otáček

Uvedené příčiny spálení vinutí elektromotoru ve ventilátoru vedou k neuznání reklamace.

Průraz ve vinutí může být způsoben
– provozními přepětími v síti
– provozováním standardních motorů spolu s elektronickými regulátory otáček a frekvenčními měniči
– provozováním ve vlhkém prostředí
– provozování v oblasti kondenzace vzdušné vlhkosti
– následkem tepelného přetížení a snížení izolačního stavu (motory provozované ve stavu nakrátko, při častém spouštění, které neodpovídá typu provozu S1 nebo při výpadku jedné fáze u třífázových motorů a vadného jištění.

Uvedené příčiny proražené izolace vinutí elektromotoru vedou v převážné většině námi evidovaných případů k neuznání reklamace.

Zhoršení izolačního stavu je většinou způsobeno provozem ve vlhkém prostředí nebo v oblasti kondenzace vzdušné vlhkosti a reklamace nebývá uznána jako oprávněná.

Všeobecný předpoklad
je to, že motory používané v našich ventilátorech jsou dodávány výlučně renomovanými výrobci jako ABB, Bauknecht, Siemens, SaP apod., tito výrobci produkují motory v milionových sériích. Všechny motory podléhají mezioperační a výstupní kontrole parametrů a zkoušce chodu, další elektrickou a mechanickou zkouškou motory procházejí po namontování do ventilátoru a absolvují další zkoušku chodu, včetně uložení naměřených hodnot do systému jakosti ISO 9001.
Nové ventilátory s vadnými motory již z výroby jsou mýtus, možnost takové vadné dodávky z výroby je prakticky vyloučena.

Poruchovost motorů
provozovaných dle typu se zapojenou ochranou ve vinutí nebo u standardních motorů s řádně nastaveným proudovým relé, resp. tepelnou ochranou, je nulová. Takto ochráněné motory nejde prakticky zničit!

Motorový jistič není dostatečnou ochranou proti nízkým nadproudům (např. v oblasti 1,1 až 2 násobku In). Takto nevhodně zvolený ochranný prvek a jeho charakteristika tepelné spouště vede spolehlivě ke zničení ventilátorů, protože tepelná ochrana motor nevypne!! Zejména ve VZT aplikacích může v rámci provozních změn parametrů potrubní sítě při zaregulování dojít u radiálních ventilátorů s lopatkami dopředu k přetížení motorů. Proto používejte vždy buď vestavěné ochrany nebo sprá vně dimenzovaná proudová relé u standardních motorů, jinak dochází k tepelnému přetížení vedoucímu ke zničení motorů.

Posuzování reklamací
probíhá vždy v souladu s reklamačními podmínkami naší společnosti. Pokud při poruše elektromotoru a ventilátoru není předložena námi požadovaná dokumentace, doklady a naměřené hodnoty, nelze uznat reklamaci jako oprávněnou.

Speciální zákaznický reklamační servis
nám umožňuje na základě výlučně našeho rozhodnutí (vedoucího prodejního útvaru na doporučení regionálního obchodního zástupce) poskytnout některým zákazníkům díly potřebné k opravě zdarma i v případech, že se nejedná o uznatelnou reklamaci.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)