EnglishSlovenskyČesky

Montážne doporučenia pre malé ventilátory

Spôsob montáže malých ventilátorov má okrem iného významný vplyv na hodnotu emitovaného hluku. Aby boli dosiahnuté minimálne hodnoty hluku po namontovaní ventilátorov, je nutné vziať do úvahy katalógové hlukové údaje a dodržať nasledujúce pokyny.

Hladiny akustického tlaku
uvádzané v katalógu sú hodnoty zodpovedajúce meraniu vo voľnom akustickom poli (bezodrazová akustická komora) v definovanej vzdialenosti. Takéto podmienky ani v najmenšom nezodpovedajú akustickým vlastnostiam priestorov, ako sú napríklad kúpeľne a toalety. Výsledná nameraná hodnota je preto v takýchto priestoroch odlišná od katalógovej hodnoty v závislosti na reflexii stien, vzdialenosti mikrofónu od zdroja hluku, ďalej na kvalite montáže, pripojenia ku vzduchovodom a pod. Nameraná hodnota je vždy vyššia.

Pripojenie ku vzduchovodom
musí byť prevedené izolovane tak, aby bol ventilátor pripojený ku vzduchovodu pružne a nemohlo dôjsť k prenosu vibrácií na vzduchovod. Predovšetkým ekonomické prevedenia malých axiálnych a radiálnych ventilátorov sú vybavené asynchrónnymi motormi so závitom nakrátko, ktoré produkujú významnú zložku vibrácií s tretím harmonickým kmitočtom sieťovej frekvencie. Pri pevnom pripojení ku vzduchovodom dôjde k prenosu vibrácií na vzduchovod a zvýšeniu hluku. Odbočky zo stúpajúceho vedenia je výhodné robiť „tlmičovými T kusmi s pripojením pod uhlom 45°“. Uvedené pripojenie minimalizuje odraz hluku z výtlaku ventilátora smerom do sania. Úplne nevhodné je krátke pevné pripojenie do T tvarovky osadené na stoupajúcom vedení.

Montáž ventilátora na stenu
je treba robiť uvážene. Vždy je treba dať prednosť montáži na murované steny s čo najväčšou hmotnosťou pred montážou na ľahké konštrukcie so sklonom k rezonanciám (sadrokartóny, drevené dosky, ľahké podhľady apod.). Je všeobecne známe, že prenos vibrácií je možné obmedziť použitím čo najväčších hmotností alebo naopak poddajnosti. Proto je tiež vhodné pri montáži ventilátorov použiť pod montážne body podložky z pružného materiálu (ako je napr. neopren apod.). Vibrácie, ktoré sa šíria stavebnými konštrukciami vytvárajú uzly a kmitne (maximá a minimá), ktoré sa dajú potom namerať v susedných miestnostiach a ktoré sú kvalifikované ako závada pri preberaní. Uvedenému je treba venovať pozornosť už na úrovni stavebného projektu, pretože neskoršie stavebné úpravy sú oveľa nákladnejšie.

Hluk v miestnostiach susediacich
s kúpeľňami a toaletami, je častým parametrom, ktorý je dokladovaný pri preberacích konaniach. Táto hodnota je funkciou priezvučnosti stavebných konštrukcií oddeľujúcich a izolujúcich susediace miestnosti od akustického výkonu budiča (tu ventilátora). Častou a mýlnou predstavou je, že ventilátor má zodpovedať „hygienickým predpisom“, ktoré stanovia záväzné hodnoty hlukovej záťaže v susediacich miestnostiach v denných a nočných hodinách. Je nutné si uvedomiť, že uvedený predpis nijako nedefinuje hlukové parametre ventilátorov. Vždy je nutné navrhnúť stavebnú konštrukciu tak, aby zaistila požadovaný útlm inštalovaných zdrojov hluku (napr. ventilátorov). Nájsť ventilátor, ktorý bude vyhovovať nevhodnej stavebnej konštrukcii je v niektorých prípadoch nemožné, v takýchto prípadoch je nutné zvoliť umiestenie ventilátora mimo objekt (na strechu a pod.).

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)