EnglishSlovenskyČesky

Paralelný chod ventilátorovV niektorých aplikáciách, napríklad pre garážové vetranie, sú ventilátory navrhované v paralelnom zapojení. Uvedené riešenie umožňuje prevádzkovať pri nízkych požiadavkách na výmenu vzduchu len jeden ventilátor, pri zopnutí čidiel kvality vzduchu zopnúť druhý ventilátor a zvýšiť prietok. Uvedené riešenie má niekoľko dôležitých podmienok, ktorých nedodržanie vedie k nedosiahnutiu požadovaných parametrov zariadenia, v horších prípadoch aj ku zničeniu ventilátora.

- rovnaké výkonové charakteristiky sú podmienkou na dosiahnutie maximálneho prietoku a účinnosti v oblasti maximálnych prietokov.

- pracovný bod musí ležať v oblasti blízkej maximálnemu prietoku ventilátorov (oblasť dobrej účinnosti). Pracovný bod musí byť perfektne známy a jeho poloha musí zohľadňovať všetky možné nepriaznivé prevádzkové stavy, ako napríklad nárast odporov pri zanesených filtračných komorách, prevádzkové zmeny dĺžok siete a pod.

- pracovný bod blízko bodu odtrhnutia prúdu vzduchu (zakázaná oblasť) vedie k fluktuácii pracovného bodu, silným vibráciám a zničeniu obežného kolesa. Minimálna dopoučená tlaková rezerva je 15% pod bodom odtrhnutia prúdu vzduchu.

- jednotlivé paralelné vetvy je treba navrhnúť maximálne možnej a zároveň vhodnej dĺžky (odpory musia byť zhodné). Rozmiestnenie odporov musí byť v paralelných vetvách čo najväčšie (minimálne 40% celkového odporu) a v spoločných vetvách čo najmenšie.

- rozdelenie a spojenie potrubia musí byť prevedené tak, aby sa prúdy minimálne ovplyvňovali. Pripojenie paralelných ventilátorov cez klapky priamo na spoločné potrubie veľkej dimenzie kladie extrémne nároky na tesnosť klapiek, na ich reguláciu a spúšťanie ventilátorov. Ventilátory musia byť oddelené tesnými klapkami, inak dôjde vďaka „falošnému ťahu“ k roztočeniu obežného kolesa odpojeného ventilátora v opačnom smere a pri jeho pripojení čidlom na sieť k jeho deštrukcii.

- ventilátory musia byť vybavené vhodným ovládaním so soft rozbehom a so správne navrhnutým ovládaním otvárania klapiek (pri rozbehu ventilátora do uzatvorenej klapky pracuje ventilátor v nestabilnej nepovolenej oblasti). Ovládacie obvody musia vždy strážiť situáciu, keby prišlo vplyvom nevhodného prevádzkovania k roztočeniu odpojeného ventilátora v opačnom smere (ventilátor môže byť roztočený skratovým prietokom z prevádzkovaného ventilátora, gravitačným prietokom vo vzduchovode a pod.). V takýchto prípadoch je nutné ovládacími obvodmi zaistiť bezpečné zabrzdenie ventilátorov a ich opätovný rozbeh.

- snímač chvenia ventilátora doporučujeme použiť v prípadoch dôležitých inštalácií ako preventívne diagnostické opatrenie. Snímač chvenia môže pomôcť zistiť poruchu ložísk, prevádzku ventilátora v zakázanej oblasti alebo nevhodnom pracovnom bode a podobne.

Podrobnosti k návrhu paraleného chodu ventilátorov je možné nájsť v skriptách (ČVUT FS), odbornej monografii Ventilátory / Ing. J. Čermák CSc. 1974, prípadne v iných odborných publikáciách.

Na ventilátory zničené za hore uvedených okolností neposkytujeme žiadnu záruku!

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)