EnglishSlovenskyČesky

Poruchy a reklamácie elektromotorov

Najčastejšou poruchou ventilátora je elektrická alebo mechanická porucha elektromotora. Diagnostika poruchy elektromotora je komplexná disciplína a určiť príčinu mechanickej alebo elektrickej poruchy elektromotora je bez znalostí prevádzkových podmienok ventilátora aj pre špecializované pracovisko našej spoločnosti veľmi obtiažné. Moderné elektromotory majú podľa údajov výrobcu poruchovosť rádovo 0,00005. Po namontovaní elektromotora do ventilátora štatistika našej spoločnosti eviduje hodnotu 0,004 s tým, že 99% reklamácií je spôsobených poruchou elektromotora, z toho iba cca 0,3% porúch je výrobcom elektromotorov uznaných ako reklamácia. Napriek tomu sa dajú niektoré poruchy a ich príčiny celkom jednoducho odhaliť. Poruchy elektromotorov sa dajú rozdeliť nasledovne.

Porucha ložísk
je mechanickou závadou, ktorá môže mať veľké množstvo elektrických, mechanických a „vzduchotechnických“ príčin. Skrátený rozbor nájdete na našich webových stránkach vo FAQ „Životnosť ložísk“. Poruchy ložísk sú prakticky vždy poruchou spôsobenou vadným prevádzkovaním, iba zanedbateľnú časť reklamácií výrobca ložísk označí za oprávnenú.

Porucha vinutia elektromotora
je elektrickou závadou, ktorá má pôvod v spálení vinutia vďaka prúdovému preťaženiu, elektrickému prierazu vo vinutí alebo v zhoršenom izolačnom stave.

Spálené vinutie elektromotora
je spôsobené tepelným preťažením vinutia v dôsledku
– výkonového preťaženia motora nevhodným pracovným bodom ventilátora
– výpadku fáze pri trojfázových motoroch
– odpojenia rozbehového vinutia pri kondenzátorových motoroch
– nepoužitia správnej prúdovej ochrany pri motoroch bez ochrany vo vinutí
– nezapojenia ochrany pri motoroch s tepelnou ochranou vo vinutí
– výkonového preťaženia motora po poruche ložísk
– tepelného preťaženia motora v dôsledku častého spúšťania bez odvedenia stratového tepla po spúšťaní, tomuto preťaženiu odolávajú iba motory so vstavanou ochranou
– zamedzenia prívodu chladiaceho vzduchu do motora
– zníženia zaťažiteľnosti elektromotora v dôsledku zvýšenia strát v magnetických obvodoch pri napäťovej alebo frekvenčnej regulácii otáčok

Uvedené príčiny spálenia vinutia elektromotora vo ventilátore vedú k neuznaniu reklamácie.

Prieraz vo vinutí môže byť spôsobený
– prevádzkovými prepätiami v sieti
– prevádzkovaním štandardných motorov spolu s elektronickými regulátormi otáčok a frekvenčnými meničmi
– prevádzkovaním vo vlhkom prostredí
– prevádzkovanie v oblasti kondenzácie vzdušnej vlhkosti
– následkom tepelného preťaženia a zníženia izolačného stavu (motory prevádzkované v stave nakrátko, pri častom spúšťaní, ktoré nezodpovedá typu prevádzky S1 alebo pri výpadku jednej fázy pri trojfázových motoroch a vadnom istení.

Uvedené príčiny prerazenej izolácie vinutia elektromotora vedú v prevažnej väčšine nami evidovaných prípadov k neuznaniu reklamácie.

Zhoršenie izolačného stavu je väčšinou spôsobené prevádzkou vo vlhkom prostredí alebo v oblasti kondenzácie vzdušnej vlhkosti a reklamácia nebýva uznaná ako oprávnená.

Všeobecný predpoklad
je to, že motory používané v našich ventilátoroch sú dodávané výhradne renomovanými výrobcami ako ABB, Bauknecht, Siemens, SaP apod., títo výrobcovia produkujú motory v miliónových sériách. Všetky motory podliehajú medzioperačnej a výstupnej kontrole parametrov a skúške chodu, ďalšou elektrickou a mechanickou skúškou motory precházajú po namontovaní do ventilátora a absolvujú ďalšiu skúšku chodu, vrátane uloženia nameraných hodnôt do systému akosti ISO 9001.
Nové ventilátory s vadnými motormi už z výroby sú mýtus, možnosť takejto vadnej dodávky z výroby je prakticky vylúčená.

Poruchovosť motorov
prevádzkovaných podľa typu so zapojenou ochranou vo vinutí alebo pri štandardných motoroch s riadne nastaveným prúdovým relé, resp. tepelnou ochranou, je nulová. Takto ochránené motory sa nedajú prakticky zničiť!

Motorový istič nie je dostatočnou ochranou proti nízkym nadprúdom (napr. v oblasti 1,1 až 2 násobku In). Takto nevhodne zvolený ochranný prvok a jeho charakteristika tepelného spúšťača vedie spoľahlivo k zničeniu ventilátorov, pretože tepelná ochrana motor nevypne!! Hlavne vo VZT aplikáciách môže v rámci prevádzkových zmien parametrov potrubnej siete pri zaregulovaní dôjsť pri radiálnych ventilátoroch s lopatkami dopredu k preťaženiu motorov. Preto používajte vždy buď vstavané ochrany alebo správne dimenzované prúdové relé pri štandardných motoroch, inak dochádza k tepelnému preťaženiu vedúcemu ku zničeniu motorov.

Posudzovanie reklamácií
prebieha vždy v súlade s reklamačnými podmienkami našej spoločnosti. Ak pri poruche elektromotora a ventilátora nie je predložená nami požadovaná dokumentácia, doklady a namerané hodnoty, nie je možné uznať reklamáciu ako oprávnnú.

Špeciálny zákaznícky reklamačný servis
nám umožňuje na základe výlučne nášho rozhodnutia (vedúceho predajného útvaru na doporučenie regionálneho obchodného zástupcu) poskytnúť niektorým zákazníkom diely potrebné na opravu zdarma aj v prípadoch, že sa nejedná o uznateľnú reklamáciu.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)