EnglishSlovenskyČesky

Regulácia otáčok a regulátory

Ak je požadovaná prevádzka ventilátora v spojení s regulátormi, ako sú jednofázové a trojfázové autotransformátory, jednofázové elektronické regulátory s fázovým riadením alebo frekvenčné meniče, je nutné sa najskôr presvedčiť, či je možné reguláciu pri jednotlivých typoch ventilátorov použiť. Údaje o možnosti regulácie otáčok je možné nájsť v katalógoch, technických podmienkach alebo návodoch na použitie. V prípade nejasností sa vždy obráťte na našich technických špecialistov. Vždy je ale nutné dodržať doporučenie výrobcu.

Regulácia prepínaním D/Y
Niektoré nami dodávané ventilátory sú vybavené trojfázovými motormi 400V, ktoré je možné prepínať D/Y. Jedná sa o napäťovú reguláciu, ktorá umožňuje napríklad trvalo znížiť otáčky alebo znížiť záberový moment a rozbehový prúd pri pripojení ventilátora k sieti.

Regulácia prepínaním vinutia
Niektoré nami dodávané ventilátory sú vybavené trojfázovými motormi 400V, ktorým sa dá prepínať vinutie. Jedná sa o reguláciu otáčok zmenou počtu pólov, ktorá umožňuje napríklad trvalo znížiť otáčky alebo znížiť záberový moment a rozbehový prúd pri pripojení ventilátora k sieti. Zásadne sa používajú dve varianty. Dahlanderovo vinutie umožňuje zmenu počtu pólov na dvojnásobok (4/8, 6/12, 8/16), dvojité vinutie potom iné hodnoty (4/6, 6/8, 8/12) atď.

Autotransformátory
S
ú všeobecne vhodné pre napäťovú reguláciu otáčok asynchrónnych motorov s odporovou kotvou nakrátko. Nedajú sa vo väčšine prípadov použiť pri takzvaných normalizovaných motoroch IEC. Vždy je ale nutné dodržať doporučenie výrobcu ohľadom regulácie. Výhodou týchto regulátorov je, že nespôsobujú prídavné tepelné straty vyššími harmonickými, ktoré zmenšujú využiteľný výkon motora. Obmedzenia pracovných charakteristík s napäťovou reguláciou sú označené v podkladoch, v prípadoch pochybností konzultujte s našimi technikmi.

Fázovo riadené regulátory
Sú všeobecne vhodné pre napäťovú reguláciu otáčok asynchrónnych motorov s odporovou kotvou nakrátko. Nedajú sa vo väčšine prípadov použiť pri takzvaných normalizovaných motoroch IEC. Vždy je ale nutné dodržať doporučenie výrobcu ohľadom regulácie.  Nevýhodou týchto regulátorov je, že spôsobujú prídavné tepelné straty vyššími harmonickými, ktoré zmenšujú využiteľný výkon motora. Obmedzenia pracovných charakteristík s napäťovou reguláciou sú označené v podkladoch pre regulátory s prvou harmonickou, pre regulátory fázovo riadené je nutné uvažovať o výrazne väčšej oblasti s nepovolenou prevádzkou. Regulátory produkujú široké spektrum vyšších harmonických kmitočtov, ktoré pri prevádzke bez dostatočnej filtrácie môžu spôsobovať prídavný hluk (piskot, bručanie a podobne). V prípadoch pochybností konzultujte s našimi technikmi.

Frekvenčné meniče
Požiadavku na reguláciu elektronickými frekvenčnými meničmi alebo striedačmi, je nutné špecifikovať v objednávke. Motory sú meničmi značne namáhané a vyžadujú preto špeciálne prevedenie izolácie. Pri napájaní meničmi a striedačmi sú magnetické obvody, vinutia a izolácie namáhané vysokými amplitúdami vyšších harmonických kmitočtov, ktoré sú produktom pulzne šírkovej modulácie výstupného napätia.

Rozbehové prúdy ventilátora
Rozbehové prúdy asynchrónnych motorov, používaných vo ventilátoroch dosahujú v závislosti na prevedení kotvy (vnútorná alebo externá, odporová a pod.), na výkone a celkovej konštrukcii niekoľko násobok menovitého prúdu (cca 2x až 10x). Pri prevádzke s frekvenčným meničom (pri normálnych ventilátoroch) alebo so striedačom (pri požiarnych ventilátoroch) nemá rozbehový prúd obvykle na dimenzovanie meniča vplyv. Frekvenčné meniče a striedače väčšinou obsahujú obvody „mäkkého“ rozbehu. To znamená, že motor sa rozbieha postupne so zníženým napätím a frekvenciou tak, aby prúd neprekročil prúd meniča. Pre dimenzovanie sú obvykle rozhodujúce menovité parametre motora.

Pozor
Použitie regulátorov otáčok a frekvenčných meničov je možné iba s motormi na to výrobcom schválenými. Regulátory otáčok a frekvenčné meniče nie je možné používať s vysokoteplotnými ventilátormi so závislým chladením (pri poklese otáčok nie sú chladené ložiská, motor a ďalšie súčasti ventilátora). Podrobnosti ohľadne vhodnosti a bezpečnosti použitia meniča konzultujte vždy s dodávateľom meniča alebo striedača a výrobcom ventilátora. Prevádzka fázovo riadených regulátorov a frekvenčných meničov, predovšetkým bez filtrov na prívode prípadne na výstupe, môže rušiť alebo poškodiť iné elektrické alebo elektronické zariadenie.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)