EnglishSlovenskyČesky

Vysokoteplotné ventilátory (120°C, 150°C)

V sortimente spoločnosti EDV je rada ventilátorov vhodných pre priemyselné aplikácie na odvodu vzduchu s maximálnou teplotou do 150°C (prípadne do 120°C). Jedná sa hlavne o ventilátory TET, TTT, CRMT, CST, CTHT, CTVT atď. Pre použitie ventilátorov platí niekoľko pravidiel, ktorých porušenie vedie k poškodeniu ventilátorov a strate záruky.

- maximálna teplota (120 °C alebo 150 °C) udaná výrobcom je limitovaná a nemôže byť ani krátkodobo prekročená. Nad touto teplotou dôjde ku zmene skupenstva maziva a k okamžitej strate mazacích vlastností. Ďalej dochádza vďaka veľkej tepelnej roztiažnosti mechanických súčastí k axiálnemu preťaženiu ložisiek. Prevádzkovú teplotu doporučujeme do teploty o cca 20% nižšiu, než je maximálna.

- hodnota maximálnej teploty sa kumulatívne znižuje v nasledujúcich prípadoch. Pri ventilátoroch poháňaných remeňom, ak je remeň napnutý viac, než je doporučenie výrobcu. Pri všetkých ostatných ventilátoroch sa hodnota maximálnej teploty znižuje v prípade nedostatočného chladenia. Maximálna teplota sa znižuje o hodnotu chyby meracej metódy, chyby meradla vrátane prípadných prevodníkov apod. (kumulatívne chyba metódy, z rozsahu a nameranej hodnoty). K uvedenému je ešte treba použiť vhodný koeficient bezpečnosti, ktorý je na uvážení projektanta a odbornej firmy.

- ventilátorom nesmie prechádzať horúci vzduch, ak nie je ventilátor v prevádzke (v takom prípade nie sú chladené ložiská a ich mazivo degraduje, rovnako ako motor a ďalšie súčasti ventilátora).

- vypnutý ventilátor musí byť chránený napr. obtokom, prívodom chladného vzduchu zmiešavacou klapkou apod. Vypnutie ventilátora môže byť prevedené až po uzavretí prívodu horúceho vzduchu a po vychladení ventilátora a súčastí na teplotu 40°C. Prípadne je nutné ventilátor chrániť napr obtokom, prívodom chladného vzduchu zmiešavacou klapkou apod.

- okolitá teplota ventilátora môže byť z dôvodu zabezpečenia dostatočného chladenia jeho súčastí max. 40°C. Ventilátor nesmie byť bez zabezpečenia dodatočného chladenia použitý na zástavbu do uzatvorených nechladených technologických celkov a zariadení, do obmuroviek hutníckych a sklárskych technológií alebo pecí, do chladiacich kanálov na odvod horúcich odpadných plynov z technologických procesov, do nevetraných kanálov a jímiek odťahov od pecí a podobne. Ventilátor nesmie byť tepelne izolovaný. Konkrétne posúdenie je výlučne v kompetencii zákazníka, projektanta a odbornej montážnej firmy.

- regulačné zariadenie, ktoré zabezpečuje neprekročenie maximálnej teploty vzduchu, musí byť navrhnuté odbornou firmou so znalosťou technologického procesu (časové konštanty ohrievania a chladnutia technológií, gradienty teplôt vo vzduchovodoch apod).

- meranie teploty musí byť prevedené v mieste maximálnej teploty vzduchu alebo sieti čidiel v celom priereze ventilátora, teplotné čidlá nemôžu byť montované na ochladzovanej časti technológií alebo do častí potrubia, kde je vďaka hydraulickým pomerom nižšia rýchlosť a tým aj väčšie ochladzovanie (tvarovky, oblúky, kapsy bez prúdenia vzduchu). V rovných úsekoch vzduchovodov rastie rýchlosť spojito od steny k ose vzduchovodu a meranie jedným krátkym stonkovým čidlom sa nedá doporučiť ani pri jednoduchých aplikáciách s malým priemerom vzduchovodu a nízkou rýchlosťou prúdenia. Pri priemere 500 až 800 mm môžu byť rozdiely teplôt významné (aj viac ako 20°C).

- chybná metodika merania býva jednou z najčastejších príčin porúch. Vyhodnotenie meraní často nerešpektuje ani technológiu, ako je popísané vyššie, ani presnosť metódy a meradla, presnosť a linearitu prevodníkov a pod. Chyba metódy merania a meradla môže byť kumulativne často aj 20%. Ciachovacie krivky sú málokedy k dispozícii a meracie zariadenie nebýva predmetom overovania autorizovanou skúšobňou. Preto prevádzka ventilátorov v blízkosti ich maximálnej hranice odolnosti často vedie k poruchám.

- v prípade odpojenia ventilátora istiacim prvkom motora (výpadok fázy v inštalácii a odpojenie
podpäťovou ochranou, odpojenie nadprúdovým relé apod.), musí byť vypnutý ventilátor ochránený napr. obtokom, prívodom chladného vzduchu zmiešavacou klapkou apod.

- regulácia otáčok ventilátorov určených na odvod vzduchu s vyššími teplotami zásadne nie je možná. Nedá sa používať žiadny druh regulátorov otáčok (frekvenčné meniče, transformátorové regulátory, pulzne šírkové ani iné). Zníženie otáčok vedie ku zníženiu výkonu (prietoku) pomocných interných radiálnych ventilátorov, ktoré chladia ložiská, vinutia a magnetické obvody motora. Ďalšie pomocné ventilátory na spoločnom hriadeli chladia ložiská ventilátora a skriňu motora. Ventilátory poháňané remeňom používajú remeň na transport vzdušniny v tuneli pohonu a na chladenie ložisiek hriadeľa obežného kolesa. Regulácia vysokoteplotných ventilátorov vedie vždy k poškodeniu ventilátora, prípadne motora.

- ventilátory, kde je obežné koleso poháňané remeňom, vyžadujú dodržanie nasledujúcich podmienok. Napnutie remeňa musí byť vykonané v súlade s doporučením v návode. Zvýšené napnutie remeňa má za následok zvýšenie zaťaženia ložisiek, ich zvýšené oteplenie vďaka frikčným silám a následné skrátenie ich životnosti, v extrémnych prípadoch vedie aj ku zničeniu ložisiek. Malé napnutie remeňa vedie k preklzovaniu prevodu, jeho nadmernému ohrevu a skráteniu životnosti.

- periodické revízie ventilátorov musia byť vykonávané podľa prevádzkového poriadku, ktorý je vypracovaný zákazníkom, projektantom alebo odbornou inštalačnou firmou a vychádza zo znalosti technologického zariadenia. Na základe revízie je treba stanoviť periódu výmeny ložisiek ventilátora, výmenu a napínanie remeňov, čistenie obežného kolesa a skrine ventilátora atď.

- posúdenie konkrétnych technických podmienok, vhodnosti použitia ventilátora, voľby vhodných bezpečnostných koeficientov na dimenzovanie ventilátora s ohľadom na neistoty zisťovania skutočných hodnôt teploty v technológiách, nepresnosti merania a regulácie, je vždy výlučne v kompetencii zákazníka, projektanta a odbornej montážnej firmy.

Nedodržanie týchto základných podmienok vedie väčšinou k poškodeniu ventilátorov a ku strate akejkoľvek záruky.

(Doporučená literatúra: Větrání a klimatizace/Chyský, Oppl 1973, Větrání a klimatizace Chyský, Hemzal a kol. 1993, Vytápění a větrání/ Cihelka 1975).

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a ďalšie)